Nieuw Certificatieschema Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten CS-OOO

Nieuw Certificatieschema Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten CS-OOO
15 oktober 2020 Han
Banner MSCS-OCE naar CS-OOO

Naar verwachting zal op 1 januari 2021 de WSCS OCE certificering wijzigen naar het nieuwe Certificatieschema Opsporen van ontplofbare oorlogsresten CS-OOO. Een aantal zaken zijn hierbij van belang om te benoemen. De belangrijkste veranderingen hebben we hieronder op een rij gezet:

  • De term ‘Opsporen Conventionele Explosieven’, ook wel ‘Niet Gesprongen Explosieven’ NGE genoemd, wordt aangepast naar ‘Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten’;
  • De eisen voor uitvoering van historisch vooronderzoek CE worden ondergebracht in een privaatschema vooronderzoek en risicoanalyse;
  • Eisen aan deskundigheid van personeel wordt overgebracht naar een verplichte aparte persoonsregistratie CS-OOO. Dit is ingericht vanuit grondslag accreditatienorm NEN-EN ISO/ IEC 17021-1:2015, gericht op managementsystemen;
  • Eisen die worden gesteld aan certificerende instellingen zijn opgenomen in het certificatieschema (voorheen was dit opgenomen in de WDA&T).

CS-OOO Registratieplicht

Vanaf de start van het CS-OOO schema gaat een registratieplicht gelden voor medewerkers die werken met explosieve stoffen of ontplofbare oorlogsresten opsporen. Om een soepele overgang naar de nieuwe registratieverplichting te bieden zal een overgangsregeling inwerking worden gezet. Onze OCE medewerkers zullen hun WSCS-OCE persoonscertificaten gebruiken om een nieuwe registratie Veilig Werken met Explosieve Stoffen aan te vragen. Deze registratie zal geldig zijn voor de resterende geldigheidsduur van dat persoonscertificaat.

Wijziging Arbobesluit

Verleden jaar is op 13 december een ontwerp tot wijziging van het Arbobesluit gepubliceerd. In dit ontwerp wordt een wettelijke onderzoek plicht tot onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten (artikel 4.10 Ontplofbare oorlogsresten)ingesteld. Dit is te vinden in artikel 4.10 van het Arbobesluit gepubliceerd in het Staatsblad 2019, 471 van het Koninkrijk der Nederlanden.

WSCS-OCE certificaat euroradar

Vooronderzoek en risicoanalyse

Het Ministerie van SZW heeft besloten om eisen rondom het vooronderzoek niet langer op te nemen in het certificatieschema. Als gevolg daarvan is besloten een vrijwillig certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse in te richten. Het ontwerp voor dit schema ligt op dit moment ter beoordeling bij het werkveld. Zo kunnen we invulling geven aan de wijzigingen van het Arbobesluit.

Voor Vooronderzoek en Risicoanalyse kunnen bedrijven zich in de loop van 2020 certificeren volgens het vrijwillig Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten. Onze Zuster Organisatie BeoBOM is reeds bezig hierop voor te bereiden.

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*